Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Ve firmě VESTAVSTYL s.r.o., se sídlem Chudomel 300, 250 87 Mochov, IČ: 28985613, zapsána u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 157918 (dále jen „VESTAVSTYL“) se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit.

Na této webové stránce naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje ve VESTAVSTYLu  zpracováváme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak provést opravu osobních údajů.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme za určitých okolností měnit a aktualizovat. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tuto webovou stránku navštěvovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jejím obsahu.

Základní pojmy a informace

Co je Osobní údaj?

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Jde pouze o nové označení citlivého osobního údaje. Jedná se o takový osobní údaj, který Vás sám o sobě může poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či může zapříčinit Vaši diskriminaci. Takový osobní údaj vypovídá obvykle o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, případně dochází ke zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétního produktu uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je VESTAVSTYL.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Zpracování osobních údajů

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

Jaký právní předpis upravuje zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdy je možné osobní údaje zpracovávat?

Pro zákonné zpracování vašich osobních údajů musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 6 GDPR. V případě, že se jedná o zvláštní kategorie osobních údajů, musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 9 GDPR. V obou případech pak musí být dodrženy zásady zpracování osobních údajů uvedené v článku 5 GDPR.

Zpracování osobních údajů ve firmě VESTAVSTYL

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Navrhujeme, vyrábíme a montujeme nábytek a doplňky bytové architektury na míru. Některé Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro vytvoření nabídky na naše produkty, k uzavření smlouvy při objednání našich služeb. Jiné osobní údaje nám nemusíte sdělovat, nejsou pro zajištění Vámi objednaných produktů a služeb nezbytně nutné. Pokud se nám je však rozhodnete sdělit, můžeme pro Vás udělat více.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V níže uvedené tabulce se dozvíte, jaké osobní údaje o Vás potřebujeme při využití konkrétní služby vědět.

 • Jméno
 • Příjmení
 • Telefonní číslo nebo čísla
 • E-mailová adresa nebo adresy
 • Adresa bydliště/ fakturační adresa
 • Adresa montáže (pokud se od fakturační adresy/ adresy bydliště liší)

 

Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoli dalších osobních údajů v případě, že nám je sami, dobrovolně poskytnete. Vyhrazujme si právo nevyžádané osobní údaje zničit. O tomto postupu budeme subjekt osobních údajů informovat.

Místo uložení osobních údajů

Server

Veškerá elektronicky vedená data jsou uložena v zamčené serverovně  na adrese: Chudomel 300, Mochov. Žádná externí úložiště nevyužíváme.

Připojení k internetu:

Připojení do internetu je provozováno bezdrátovou technologii přes providera POPE servis s.r.o. se sídlem Mezihoří 2855/2, 193 00 Praha 913, IČO: 270 81 745

Na vstupním bodě internetu je nasazen stavový firewall s řadou restriktivních pravidel.

Účetnictví:

Data účetnictví leží na síťovém disku se systémem přístupových práv. 

Počítačová síť/ Groupware:

 • Data groupware jsou v SQL databázi která je přístupná jen pro groupware.
 • Přístup ke groupware je přes webové rozhraní. Používá se zabezpečená varianta https.
 • Cloud je umístěn uvnitř sítě a vybaven systémem přístupových práv. Komunikace s cloudem je šifrovaná.

Sdílení osobních údajů

Abychom byli schopni dodat bez problémů a včas Vámi objednané produkty a služby, musíme některé Vaše osobní údaje sdílet s našimi partnery – jedná se o:

 • Jana Smolíková se sídlem Na Stráni 1630, 250 88 Čelákovice, IČO: 713 76 119 – účetnictví
 • Hana Dančišinová se sídlem Kostelní Lhota 320, 289 12 Kostelní Lhota, IČO: 651 58 083 – marketing, komunikace, správa webových stránek, fcbk  
 • Matěj Cach se sídlem Čihákova 1821/30, 190 00 Praha 9, IČO: 678 96 952 – obchodní činnost, komunikace se zákazníky

Vaše osobní údaje sdílíme s výše uvedenými společnostmi pouze v případech, kdy se na Vaší zakázce aktivně podílí.

V případě, že při zajišťování objednané služby dojde ke zpracování Vašich osobních údajů třetí stranou, budeme Vás o této skutečnosti informovat.

Zabezpečení osobních údajů

Technická, organizační a jiná opatření

Usilujeme o to, aby Vámi svěřené údaje byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neautorizovaným nebo nezákonným zpracováním a před neúmyslnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Ctíme zásadu minimalizace osobních údajů. Zpracováváme o Vás pouze ty informace, které nezbytně potřebujeme, nebo ty informace, které nám se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování poskytnete.

Doba zpracování osobních údajů

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou v VESTAVSTYLu vůči Vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a VESTAVSTYLem, Uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní zájem VESTAVSTYL. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje smazány.

Jiná doba zpracování osobních údajů

Obrátíte-li se s dotazy na naše kontaktní centrum, nebo v případě běžné komunikace s námi, vymažeme Vaše osobní údaje mnohem dříve než ve lhůtách uvedených výše. Vaše osobní údaje si uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro naplnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti.

Cookies a další technologie sledování

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat. Naše soubory cookies samy o sobě neidentifikují jednotlivého uživatele, identifikují pouze zařízení, které používáte, a to pomocí náhodně generovaného identifikačního kódu.

Cookies a další sledovací technologie mohou být na našich stránkách a aplikacích používány různým způsobem, například za účelem provozu webové stránky, analýzy návštěvnosti nebo k reklamním účelům. Cookies a další sledovací technologie využíváme zejména proto, abychom byly schopni zkvalitnit a zefektivnit naše služby.

Více informací o cookies, zakázání cookies

Váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládaní cookies do vašeho zařízení zakázal či blokoval, včetně cookies třetích stran. Je také možné zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité webové stránky. Cookies, které již jsou ve vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoli smazat. Chtěli bychom vás však upozornit, že pokud ukládání cookies zasílané stránkami Vestastyl.cz zcela zakážete, nebudou stránky pracovat správně a může být omezena jejich funkčnost.

Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde:

Chrome

Safari

Internet Explorer

Android

Pro bližší informace můžete využít nápovědu vašeho prohlížeče.

Uplatnění práv subjektů údajů

Právo na informace

Ctíme zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu s touto zásadou jsme odhodláni subjektům údajů vždy poskytnout informace o tom, jaké jejich osobní údaje zpracováváme.

Přejete-li si se dozvědět, jaké osobní údaje o Vás obecně zpracováváme, můžete o to požádat zde  

Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti v provozovně VESTAVSTYL s.r.o., Chudomel 300, 250 87 Mochov. Pouze tak vyloučíme, že neposkytneme Vaše osobní údaje osobě, která se za Vás pouze vydává.

Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době. V závislosti na složitosti a rozsahu žádosti může její vyřízení trvat i několik týdnů.

Právo na opravu

Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na to zde. I v takovém případě si vyžádáme předložení dokladu totožnosti v provozovně VESTAVSTYL s.r.o., Chudomel 300, 250 87 Mochov. Jedině tak zajistíme, aby nedošlo k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje (rodné příjmení) obsaženy na daňovém dokladu, který dle zákona archivujeme.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo „být zapomenut“

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu. I v tomto případě vyžadujeme identifikaci subjektu údajů, než smazání osobních údajů provedeme.

Aktualizace zásad osobních údajů

Udržujeme zásady ochrany osobních údajů aktuální a v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Z toho důvodu může čas od času docházet k jejich změnám. Žádáme všechny naše klienty, aby těmto zásadám věnovali patřičnou pozornost.

Odpovědnost za zpracování osobních údajů

Za zákonné zpracování Vašich osobních údajů odpovídá VESTAVSTYL s.r.o. Správním orgánem, který vykonává dozorovou činnost v oblasti zpracování osobních údajů v České republice, je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Zpět do obchodu